Ideje i zajednički rad ambulante ProFizio je usmeren ka pomeranju granica i terapijskih mogućnosti medicinske rehabilitacije upotrebom elemenata regenerativne medicine, kao što su hiperbarična oksigenacija i autologni faktori rasta i individualno prilagođena i ciljana fizikalna terapija.

Težnja ambulante je da se pacijentima omogući najbolji medicinski i rehabilitacioni tretman.

Postulati personalne medicine, konstantno lično usavršavanje, beleženje i praćenje rezultata, njihovo prikazivanje na stručnim i edukativnim skupovima i stalna težnja ka povećanju terapijskih mogućnosti postavili su temelj za otvaranje i opravdavaju naziv – ProFizio ambulanta za rehabilitaciju.

Pored rada sa pacijentima, ProFizio ambulanta za rehabilitaciju je usmerena i podržava rad Srpske zdravstvene organizacije sa ciljem edukacije medicinskih i nemedicinskih kadrova o značaju i putevima održavanja zdravstvene higijene i očuvanju zdravlja.

ProFizio ambulanta aktivno podržava sportiste i sportske klubove i različita takmičenja.

Profesionalna fizioterapija je naš poziv, poručuju iz ambulante ProFizio.